1 2 3
Przydomowe oczyszczalnie ścieków Nowoczesna technologia
ochrony środowiska... Oferta

Akty prawne

Przydomowa oczyszczalnia ścieków to jedno z dwóch możliwych rozwiązań w przypadku gdy nie mamy możliwości korzystania z sieci kanalizacyjnej. Mamy dwie możliwości - możemy wybudować szambo lub domową oczyszczalnię ścieków.

Szambo polega na gromadzeniu zanieczyszczeń w bezodpływowym zbiorniku na naszym terenie. Oczyszczalnia ścieków natomiast to system bardziej zaawansowany - umożliwia usuwanie zanieczyszczeń, co na dłuższą metę jest bardziej ekonomiczne, a ponadto zastosowanie oczyszczalni ścieków to rozwiązanie najbardziej przyjazde dla środowiska.Zezwolenia
Do budowy oczyszczalni ścieków (o przepustowości maksymalnej 7.5m3/doba) nie są wymagane żadne dodatkowe pozwolenia. Wystarcza zgłoszenie projektu budowy do urzędu gminy i jeżeli nie ma przeciwwskazań można bez najmniejszego kłopotu wybudować oczyszczalnię. USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity) Art. 5. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: 1. wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym; 2. przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych


Dofinansowania
Praktycznie każdy ma możliwość ubiegania się o dofinansowanie budowy oczyszczalni ścieków ze środków Unii Europejskiej. Należy zgłosić się w takim wypadku do gminy, gdzie będzie budowana oczyszczalnia ścieków, ponieważ to właśnie gminy pozyskują bezpośrednio dotacje ze środków unijnych lub innych (środki własne, sponsorzy, organizacje itp.). Zawsze możemy również uzyskać pomoc w Wojewódzkim Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej, gdzie wspierane są wszelkie inwestycje mające na celu ochronę środowiska. Bardzo często zdarza się, że gmina ponosi nawet do 80% całej inwestycji - to tylko kwestia sprawności i organizacji działań każdej z gmin. Wszelkie informacje o dotacjach i dofinansowaniu oczyszczalni ścieków możemy pobrać z gmin (różnego rodzaju informatory, strona internetowa itp.). Możemy również zaczerpnąć informacji bezpośrdnio na stronach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl 
Copyright (c)2010